Kolay Türkçe

Gosterilen ‘Akıllı Tahta Sunumları’ Kategorisi

Milli Edebiyat Deneme Sınavı

Salı, Şubat 26th, 2013 | 1.610 views

Aşağıdaki sorular Milli Edebiyat Dönemi ile ilgilidir. Amaç Milli Edebiyat konu anlatımını okuduktan sonra buradan bilgilerinizi pekiştirmektir. Soruların cevapları sayfanın en altındadır. Ayrıca bu Milli Edebiyat deneme sınavı akıllı tahta uyumludur. Zemin beyaz olduğu için tahtada rahatlıkla çözebilirsiniz.

Millî Edebiyat Soru Bankası

1. 1911’de başlayan ve 1923’e kadar devam eden, edebiyatın Türkçeleşmesi gerektiğini savunan, şiirde aruz ölçüsü yerine millî ölçümüzün kullanılması gerektiğini savunan akımdır.

Yukarıda tanıtılan edebiyat akımı hangisidir?

A) Tanzimat Edebiyatı
B) Servet-i Fünûn Edebiyatı
C) Fecr-i Âti Edebiyatı
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet Edebiyatı

2. Aşağıdakilerden hangisi Millî edebiyatın temel özelliklerinden değildir?

A) Şiirde hece ölçüsünü kullanma
B) Dilde sadeleşme hareketini savunma
C) Toplum hayatını yansıtma
D) Şiirde gerçekten kaçınma
E) Halk kültüründen yararlanma

3. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyatın özelliklerinden değildir?

A) Eserde İstanbul dışına çıkarak Anadolu’ya yönelmek istemişlerdir.
B) 1911’de Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisi ile başlar.
C) Türk halkına ve ulusal kaynaklara yönelmek esastır.
D) Millî bir edebiyat ortaya çıkarma isteği vardır.
E) Tamamen batıya yönelmeyi amaçlarlar.

4. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat’ın kuruluşunda etkin olan yayın organıdır?

A) Tercüman-ı Ahvâl
B) Servet-i Fünûn
C) Tasvir-i Efkâr
D) Genç Kalemler
E) Hilâl

5. Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyatta dilde sadeleşmeyi sağlamak için belirlenen ilkelerden birisi değildir?

A) Halkın diline yerleşmiş yabancı sözcükleri Türkçe kabul etmek.
B) Yazı ve konuşma dili ikiliğini ortadan kaldırmak.
C) Kültür dilinde İstanbul halk Türkçesini esas almak.
D) Arapça ve Farsça tamlamaları kullanmamak.
E) Türkçenin en eski, ölmüş kelimelerini tekrar kullanıma kazandırmak.

6. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

A) Mehmet Fuat Köprülü – Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
B) Ziya Gökalp – Türkçülüğün Esasları
C) Mehmet Akif Ersoy – Safahat
D) Yahya Kemal Beyatlı – Türkleşmek – İslâmlaşmak – Muasırlaşmak
E) Ahmet Haşim – Piyale

7. Aşağıdakilerden hangisinde Millî Edebiyatın kurucuları bir arada verilmiştir?

A) Yahya Kemal Beyatlı – Ahmet Haşim – Ali Canip Yöntem
B) Ziya Gökalp – Yusuf Akçura – Refik Halit Karay
C) Ali Canip Yöntem – Ömer Seyfettin – Ziya Gökalp
D) Ömer Seyfettin – Refik Halit Karay – Ali Canip Yöntem
E) Yahya Kemal – Ömer Seyfettin – Ali Canip Yöntem

8. Milli edebiyat dönemi şairlerinden olan …………………………….. ilk şiirlerini aruzla yazmış, daha sonra yaygın olarak heceyi kullanmıştır. “Beç Hececiler” topluluğunun en önde gelenlerindendir. Aşk, doğa, gibi temaları kullanmıştır. Aruzla yazdığı şiirlerinde Yahya Kemâl’in tesiri görülür.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Ömer Seyfettin
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Enis Behiç Koryürek
E) Rıza Tevfik Bölükbaşı

9. Edebiyatımıza “Bomba”, “Ferman”, “Beyaz Lale” gibi öyküleri kazandıran hikâyecimiz kimdir?

A) Haldun Taner
B) Memduh Şevket Esendal
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Ömer Seyfettin
E) Halit Ziya Uşaklıgil

10. Kurtuluş Savaşı ( İstiklal Harbi) yıllarının havasını anlatan romanlarımızdan üçü aşağıdakilerden hangileridir?

A) Ateşten Gömlek – Ankara – Sinekli Bakkal
B) Vurun Kahpeye – Yaban – Ateşten Gömlek
C) Yaban – Çalıkuşu – Ankara
D) Akşam Güneşi – Yaban – Sodom ve Gomore
E) Sinekli Bakkal – Vurun Kahpeye – Kiralık Konak

CEVAP ANAHTARI: 1. D     2. D     3. E     4. D     5. E     6. D     7. C     8. D     9. D     10.B

Türk Edebiyatında Edebi Akımlar ve Temsilcileri

Pazar, Şubat 24th, 2013 | 222.750 views

Yıllardır hepinizin kafasını bulandıran bu edebi akımlar konusu geniş bir şekilde okudunuz ama pekiştirmek için kısa bilgiye mi ihtiyacınız var. Buyurun o halde. Bu konuyu akıllı tahtada öğrencilere göstererek anlatabilirsiniz.

KLASİSİZM

Klasisizm kelimesi, Lâtincede seçme anlamına gelen “classicus” kelimesinden gelmektedir. XVI. Yüzyıl sonlarından itibaren ortaya çıkmaya başlamış, XVII. Yüzyılda en görkemli eserlerini vermiştir. Bu sebeple “1660 mektebi” de denmektedir. Batı sanat tarihinin en uzun ömürlü akımıdır. Bu görüşün temelinde Batı edebiyatının temelini oluşturan eski Yunan ve Latin edebiyatını taklit etme, ona dönüş düşüncesi yatmaktadır. Edebi akımlar konusunun temelini oluşturur.

Klasisizmin Özellikleri, Felsefesi ve Sanat Görüşü

1. Edebiyatta, sanatta, eserde akıl ve sağduyu önemlidir.
2. Konular eski Yunan ve Latin kaynaklarından seçilir.
3. Eserde kurallara bağlılık esastır.
4. Kahramanlar seçkin insan kitlesinden, elit tabakadan seçilir. Herkes eserde kahraman olamaz.
5. Biçim güzelliği önemlidir. Konu değil, konunun işlenişi önemlidir.
6. Dil, mükemmel ve kusursuz olmalıdır.
7. Sanatçılar eserlerinde kendi kişiliklerini gizlerler.
8. Tiyatroda üç birlik kuralına uyulur.
9. Trajedilerde öldürme, yaralama gibi çirkin olaylara yer verilmez. Eğer bunlar illâ olacaksa sahne arkasında olmalıdır. Çirkin şeylerin sahnede işi yoktur. Bu sebeple küfre de yer verilmez.
10. Klasisizmin anahtar kelimeleri: Evrensel insan doğası/tabiatı, akıl ve sağduyu, şahsi olmama, eski Yunan ve Latin’e dönme, kuralcılık, zevk vererek eğitme, dil ve üslûptur.

Klasisizmin Batı Edebiyatındaki Temsilcileri
Jean De La Fontaine, Jean Racine, Pierre Corneille, François de Malharbe, Moliere, Blaise Pascal, Bossuet, Nicolas Boileau, Francois de la Mothe Fenelon.

Klasisizmin Türk Edebiyatındaki temsilcileri
Tanzimat edebiyatı sanatçılarından Şinasi, Ahmet Vefik Paşa, Direktör Ali Bey, Yusuf Kamil Paşa.

 

ROMANTİZM (Coşumculuk)
Klasisizmin katı kurallarına bir tepki olarak 18. yüzyılda ortaya çıkan fakat ilkeleri 19. Yüzyılın başında Victor Hugo tarafından “Cromwell” adlı oyunun önsözünde ortaya konan akımdır.

Romantizmin Özellikleri, Felsefesi ve Sanat Görüşü:

1. Romantizmde duygu ve hayallere önem verilir.
2. Romantizmde milliyet kavramı önemlidir. Bu yüzden konular din, tarih ve ulusal kültürden seçilir.
3. Klasisizmin aksine öldürme ve yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılır.
4. Yine klasisizmin aksine sanatçılar sahnede, eserde kişiliklerini gizlemezler.
4. Tesadüfler çok fazla yer tutar.
5. Topumun her kesiminden insan eserde kahraman olarak kullanılabilir.
6. Shakespeare bu akımın öncüsü kabul edilir.
7. Romantizmin akımının Batı edebiyatındaki temsilcileri: Montesquie, Jean Jacques Rousseau, Voltaire, Victor Hugo, Lamartine, Alexandre Dumas Pere, François Rene, Goethe, Musset, Schiller, Lord Byron.
8. Romantizmin Türk edebiyatındaki temsilcileri: Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami, Abdülhak Hamit Tarhan.

REALİZM

Romantizme tepki olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış ve daha çok öykü, roman türlerinde başarılı olmuştur. Önemli bir edebi akımlar konusudur.

Realizmin özellikleri, felsefesi ve sanat görüşü

1. Realizmde gözlem çok önemlidir; olaylar olduğu gibi anlatılmaya çalışılır.
2. Yazar eserde nesnel olmaya çalışır.
3. İnsanları eğitmek esas amaç değildir.
4. Gerçek yaşamdaki olaylar, kişiler eserde konu edinir.
5. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemiş, güzel-çirkin, iyi-kötü bütün yönleriyle yansıtılmıştır.
6. Sanat, sanat içindir anlayışı benimsenmiştir.
7. Realizmin dünya edebiyatındaki temsilcileri: Balzac, Stendhal, Gustabe Flaubert, Dostoyevski, Tolstoy, Anton Çehov, Gogol, Maksim Gorki, Turgenyev, Charles Dickens, Daniel Defoe, Mark Twain, Jack London, Ernest Hemingway
8. Realizm akımının Türk edebiyatındaki temsilcileri: Recaizade Mahmut Ekrem, Nabizade Nazım, Samipaşazade Sezai, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Memduh Şevket Esendal.

Realizm konusunun ayrıntılı anlatım için tıklayınız.

NATÜRALİZM

19. yüzyılın ikinci yarısında Darwinci doğa anlayışının edebiyata uyarlaması ile ortaya çıkmıştır.

Natüralizmin Özellikleri, Felsefesi ve Sanat Görüşü:

1. Olaylar bir bilim adamı titizliğiyle, çabasıyla ele alınır.
2. Gözlem ve deney vazgeçilmez iki unsurdur.
3. Determinist yani aynı şartlar altında aynı sebepler aynı sonuçları doğurur anlayışı kabul görür.
4. Sanat, doğanın bir kopyası olmalıdır, ilkesi benimsenir.
5. Genin insan ruhu üzerindeki etkisi kabul edilir.
6. Natüralizmin dünya edebiyatındaki temsilcileri: Emile Zola, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant, Edmond Kardeşler, Goncourt Kardeşler.
7. Natüralizmin Türk edebiyatındaki temsilcileri: Beşir Fuat, Ahmet Mithat, Nabizade Nazım, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Selahattin Enis, Faik Baysal.

PARNASİZM

Şiirde realizmin yansımasıdır. Romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Parnasizmin Özellikleri, Felsefesi ve Sanat Görüşü:

1. Realizm ve natüralizmin ilkeleri benimsenir.
2. Şiirde dış yapı yani biçime çok önem verilir.
3. Duygu düşünceye göre daha geri plandadır.
4. Tabiat tasvirlerine çok yer verilir.
5. Parnasizm dünya edebiyatında Banville, Lisle, François Coppee, Hereida tarafından benimsenmiştir.
6. Türk edebiyatında ise parnasizm, Servet-i Fünûn edebiyatı şairlerinden Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin ve Yahya Kemal tarafından benimsenmiştir.

SEMBOLİZM ( Simgecilik )

19. yüzyılda Fransa’da parnasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Sembolizmin Özellikleri, Felsefesi ve Sanat Görüşü:

1. Eserde gerçeği değil, gerçeğin insanda uyandırdığı intiba/izlenim verilir.
2. Şiirde semboller kullanıldığı için gerçek kapalıdır.
3. Şiirde ahenk, musiki çok önemlidir.
4. Dil sembol ve mecazlarla doludur.
5. Hayal çok önemlidir.
6. Sembolizmin dünya edebiyatındaki temsilcileri Edgar Allen Poe, Charles Baudelaire, Verlaine, Paul Valery, Stephane Mallarme, Arthur Rimbaud’dur.
7. Sembolizm edebi akımlar ının Türk edebiyatındaki temsilcilerinin başında Cenap Şahabettin ve Ahmet Haşim gelir.

SÜRREALİZM (gerçeküstücülük)

19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır. Freud’un psikolojide ortaya koyduğu “psikanaliz”den hareketle aklın denetimi olmadan “ben”in dışavurumunu ortaya koyan akımdır.

Sürrealizmin Özellikleri, Felsefesi ve Sanat Görüşü:

1. Dünyaya dair engelleyici herhangi bir aklın, ahlakın ve estetik kaygının engeli olmadan bilinçaltındakini dışarı vurmak esastır.
2. Edebiyata, esere bilinçaltının kaynaklık etmesi gerektiğini savunmuştur.
3. Olağanüstülük, düş ve hayal şiirinin konusunu oluşturur.
4. Sürrealizmin dünya edebiyatındaki temsilcileri: Andre Breton, Louis Aragon, Dylan Thomas, Eluard’dır.
5. Türk edebiyatındaki temsilcileri ise I. Yeni (Garipçiler)’den Orhan Veli ve İkinci Yeni sanatçılarından Sezai Karakoç, Cemal Süreya, İlhan Berk, Turgut Uyar ve Ece Ayhan’dır.

EMPRESYONİZM ( İzlenimcilik )

19. yüzyıl sonlarında Fransa’da doğmuş, önce resimde sonra da edebiyatta etkisini göstermiştir.

Empresyonizmin Özellikleri, Felsefesi ve Sanat Görüşü:

1. Dış dünyanın sanatçıda bıraktığı izlenimleri aktarmak amaçlanmıştır.
2. Sanatçı dünyayı olduğu gibi değil, kendinde bıraktığı izlenimleri hayallerle süsleyerek anlatır.
3. Sanatçılar ölçüye ve uyağa önem vermezler.
4. Gerçekler sanatçıya göre değişir.
5. Empresyonizmin dünya edebiyatındaki temsilcileri: M. Rilke, James Joyce.
6.İzlenimciliğin Türk edebiyatındaki temsilcisi Ahmet Haşim’dir.

EKSPRESYONİZM (Dışavurumculuk)

20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış bir akımdır.

Ekspresyonizmin Özellikleri, Felsefesi ve Sanat Görüşü:

1. Empresyonizm gibi önce resimde ortaya çıkmış sonra edebiyata yansımıştır.
2. Öznel gerçekliğe ve iç gözleme önem vermişlerdir.
3. Şairin görevi dış dünyanın anlamsızlığına, ruhsuzluğuna farklı bir anlam katmaktır.
4. Arthur Rimbaud, Paul Verlaine dünya edebiyatında, Ahmet Haşim ve Ahmet Muhip Dıranas da Türk edebiyatındaki temsilcisidir.

KÜBİZM

Kübizmin Özellikleri ve edebi akımlar :

1. Nesnelerin görünen değil, görünmeyen taraflarını da anlatmayı amaçlar.
2. İyi bir sanatçı insanın hem dış görünüşünü hem de iç görünüşünü anlatmalıdır. Çünkü insan bütün bir varlıktır.
3. Picasso, Apollinaire, Jacop kübizmin dünya edebiyatındaki temsilcileridir.

EGZİSTANSİYALİZM ( Varoluşçuluk )

1927 ‘de Alman düşünür Martin Heidegger tarafından ortaya konan akım, İkinci Dünya Savaşı yıllarından sonra önem kazanmış ve dünyaya yayılmıştır.

Egzistansiyalizmin Özellikleri, Felsefesi ve Sanat Görüşü:

1. Descartes’in “Düşünüyorum, öyleyse varım.” düşüncesine dayanır.
2. Varoluşun, özden önce geldiğini savunan akımdır. Yani insanın dünyaya atıldığını, rotasının kendisinin çizmesi gerektiğini savunur.
3. İnsan kendi kaderini kendi çizer. Özgür bir varlıktır.
4. Varoluşçuluğun dünya edebiyatındaki temsilcileri Jean Paul Sartre, Andre Gide ‘dir.
5. Türk edebiyatında İkinci Yeni şairleri en önemli temsilcileridir.

DADAİZM

20. yüzyılın başlarında İtalya’da Tristan Tzara tarafından ortaya atılan akım “kuralsızlık” demektir.

Dadaizmin Özellikleri, Felsefesi ve Sanat Görüşü:

1. Edebiyatta ve sanatta her türlü geleneğe, göreneğe ve kurala karşı çıkan, bir nevi kuralsızlığı kural kabul eden akımdır.
2. Dadaizm, bireyi aklın tutsaklığından, akla dayalı düzenden kurtarmak ister.
3. Sanatta her türlü geleneği yıkmak, sözcükleri bilinen anlamları dışında kullanmak, yerleşik kurallara başkaldırmak, kuralsızlığı ve sürekli değişmeyi benimsemek esastır.
4. Sanatçıları: Tristan Tzara, Francis Picabia.

FÜTÜRİZM

İtalyan şair Marinetti’nin 1909’da Fransa’da yayımladığı bir bildirgeyle ortaya çıkar.

Edebi akımlar ve Fütürizm Özellikleri:

1. Bu akımın sanatçıları, yaşamın sürekli ve hızlı bir değişim içinde olduğunu, sanatın da bu değişime ve hıza ayak uydurması gerektiğini savunur.
2. Sanatın her dalına makineyi, hızı ve dinamiği sokmak isterler.
3. Ölçüyü ve kafiyeyi reddederler. Geleneğe karşı çıkarlar.
3. Fütürizmin dünyadaki temsilcisi F.T. Marinetti, Mayakovski; fütürizmin Türk edebiyatındaki temsilcisi ise Nazım Hikmet’tir.

Konu burada bitmiştir. Bir edebiyat öğretmeni olarak edebi akımlar konusunu ancak bu kadar anlatabiliyoruz. :)

MEB’in Verdiği Vestel Tabletler İçin Yardım

Çarşamba, Şubat 20th, 2013 | 54.989 views

MEB bir süredir Fatih projesi kapsamında okullarda tablet dağıtımını sürdürmektedir. Bu proje kapsamında öğrencilere ve öğretmenlere tablet bilgisayarlar dağıtmaktadır.

Bizim okulumuzun da dahil olduğu proje kapsamında dağıtılan tablet bilgisayarların yüklenici firması Vestel. EBA da işin içerisinde.

Bize dağıtılan bilgisayarlardaki birçok özelliği engelleyen hangi firma ya da kurum ise teessüflerimi iletmek isterim.

Efendim, elimize tabletler ulaşıyor ne flash bellek takılan yer var, ne ofis programı. Tamam diyorum, bunları Google Play’dan indirebiliriz ama bir bakıyoruz Google Play yok. EBA Market diye bir şey eklemişler, sadece üç beş tane göstermelik oyunla bizler bebe gibi avutuyorlar.

İşte şimdi birkaç yöntem ile bilgisayarımıza Office türünden yazılımlar kullanacağız. Öncelikle unutmayalım ki VESTEL’in ürettiği bu tabletler Android işletim sistemine sahip. O yüzden masaüstü bilgisayarınızda ya da dizüstü bilgisayarınızda kullandığınız yazılımların hepsini burada kullanamazsınız. Bu Android’in kendine özel yazılımları var.

1. Şimdi öncelikle tabletimizden şu siteye  ( http://www.estrongs.com/en/download.html ) girelim ve buradan en üstteki ES File Explorer yazılımını indirip kuralım. Bu yazılım ile tabletinizdeki dosyaları görebiliyorsunuz. Yani bluetooth ile gelen dosyaları, belgelerinizi vs. hep ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz.

2. Daha sonra dizüstü veya masaüstü bilgisayarımızdan (Windows işletim sistemli bilgisayarlardan) şu siteye ( http://www.uzvi.net/resimli-videolu-program-ve-egitimler/real-apk-leecher-ile-android-uygulama-indirme/ ) giderek Real APK Leecher programını indirelim. Bu programın kurulumu verdiğim adreste var. Bu program sayesinde Google Play ( Market) ‘teki tüm dosyaları bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

3. Bu program ile indirdiğiniz programı bluetooth ile tabletinize gönderin. Yalnız burada ufak bir problem var. Tabletiniz .apk uzantılı dosyaları bluetooh ile kabul etmeyeceği için dosyanızın uzantısını değiştirmek olmalı. Mesela kaan.apk adında bir dosyanız var, bunun uzantısını kaan.txt veya kaan.zip yaparak bluetooth ile tabletinize gönderin. Sonra ES File Explorer’dan bluetooth dosyasına girin ve tekrar dosya uzantısını kaan.apk yapın, programı kurun.

Sevgili meslektaşlarım, bu anlattığım işleri iyi bilgisayar bilen birine yaptırın. Okullarımızın bilgisayar öğretmenleri muhtemelen bu işi daha iyi yapacağından onlardan destek alın derim.

Selam ve sevgi ile.

Not:  “Güvenli internet” uyarısı ile birlikte birçok siteye giremeyen arkadaşlar, sorunu nasıl aşacağınızı öğrenmek için buraya tıklayınız.

Edebiyat ve Dil Anlatım Derslerini Akıllı Tahtaya Uyarlama

Pazartesi, Şubat 18th, 2013 | 4.041 views

Fatih projesi gündeme geleli epey zaman oldu. Bu projenin olumlu ve olumsuz yönlerini sık sık dile getirdim. Bu yüzden bu konuda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ancak edebiyat akıllı tahta ders notları konusunda söylemek istediğim birkaç şey var. Bu özellikle edebiyat öğretmeni arkadaşlarıma, meslektaşlarıma tavsiye niteliğinde olacaktır.

Hepimiz biliyoruz ki, Fatih Projesi’nin sınıf ortamında iki ayağı var. Bunlardan ilki etkileşimli tahta öteki ise öğrencilere ve öğretmenlere dağıtılan tablet bilgisayarlar.

Şu anda pilot okullarımızın tamamında, tabletler mevcut değil ancak etkileşimli tahtalar mevcut. Bu sebeple ilk karşılaştığımız sıkıntılar işin akıllı tahta kısmındadır.

Daha evvelki yazımda da değindiğim gibi edebiyat öğretmenlerimizin, dil anlatım öğretmenlerimizin yaşadığı en büyük problem içerik üretme, içerik kullanma konusunda. Bunu aşmak için meslektaşlarıma birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum:

1. Zambak Yayınları gibi birkaç yayınevi kendi edebiyat konu anlatımı kitaplarını etkileşimli tahtaya uyarlamış. Bir arkadaşım aracığıyla inceleme fırsatım oldu. Buraya kadar çok güzel ancak içeriği size bir flash bellek aracılığıyla veriyorlar ve flash belleği almak için de bir sınıfınızdaki öğrencilerin tamamına kitap aldırmanız gerekiyor. Yani ortalama 25 tane edebiyat soru bankası veya dil ve anlatım soru bankası satın almanız gerekiyor. Bu da size ne kadar etik gelir bilemem, bana hiç gelmediği için bu seçeneği eliyorum.

2. Mevcut bilgisayar bilgimizle -ki birçok edebiyat öğretmenimiz sadece word, power point düzeyinde bilgisayar bilgisine sahiptir- bir şeyler yapabilmek için mesela internette ders ders akıllı tahtaya uyumlu sunum aratabiliriz. İllâ ki Starboard programı ile oluşturulmuş olması şart değil. Mesela power point ile hazırlanmış sunumları bu tahtalarda pekâla kullanabiliriz. En azından MEB içerik hazırlayana kadar.

3. MEB’in komisyon kitapları ve derslerde kullanılan diğer kitapların PDF’sini  “Meb edebiyat, dil anlatım ders kitapları” sayfamızdan indirerek derslerde kullanabilirsiniz.

4. İnternete bağlı etkileşimli tahtalar aracılığıyla www.edebiyatkonulari.com adresindeki içeriklerin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin Fecr-i Âti Deneme Sınavı akıllı tahta sayfamızı akıllı tahtada açıp, sayfayı büyüterek rahatlıkla sınıfta örnek soru çözebilirsiniz.

Diyeceğim o ki meslektaşlarım, yeter ki biz kullanmak isteyelim, MEB adam akıllı bir şeyler hazırlayana kadar bunlarla idare edebiliriz.

Eş Anlamlı Sözcükler Oyunu

Cuma, Şubat 15th, 2013 | 1.542 views

Eş anlamlı kelimeler oyunu ile çok pratik yapacaksınız. Eş anlamlı sözcükler konusunu okuduktan sonra buradan pratik yapmak kelime hazinenizi geliştirecektir.

Ayrıca bu içeriğimiz akıllı tahtaya uyumlu dil anlatım ders notu etkinliği kapsamındadır.

Tek yapmanız gereken kızın gösterdiği kelimelerin eş anlamlısını seçmek. Kolay gelsin.

Eş Anlamlı Kelimeler

Cuma, Şubat 15th, 2013 | 13.738 views

Eş anlamlı kelimeler konusu, “Sözcükte Anlam” başlığı altına giren bir konudur. Ayrıca “Kelimede Anlam” konusu olarak da bilinir.

Eş anlamlı sözcükler, kelimelerin anlamları üzerine kurulu bir konudur ve çok basittir.

Günlük hayatta bir nesneye, duruma veya olaya farklı isimler veririz değil mi? İşte bizim bu verdiğimiz farklı isimler birer eş anlamlı sözcüklerdir.

Kitabi bir tanıma göre ise, yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklerdir. Hemen gündelim hayatımızdan örnekler verelim:

siyah = kara ( her ikisi de rengin aynı tonunu ifade ettiği için eş anlamlı kelimedir. )

al = kırmızı ( her ikisi de rengin aynı tonunu ifade eder. )

öğrenci = talebe

okul = mektep

soru = sual

cevap = yanıt

öykü = hikâye

vazife = görev

test = deneme

istiklâl = kurtuluş

savaş = harp

sulh = barış

cimri = pinti

başarı = muvaffakiyet

gelecek = istikbal

hasret = özlem

ırak = özlem

ufak = küçük

beyaz = ak

eşses = sesteş

hatıra =anı

mektup = nâme

sene = yıl

veteriner = baytar

turist = gezmen

gezmek = seyahat etmek

deprem = zelzele

Bazı sözcükler bazı internet sitelerinde eş anlamlı olarak alınıyor ancak bunlar yanlıştır. Mesela resim ve fotoğraf kelimesi eş anlamlı değildir. Resim çizilir, ressamların işidir; fotoğraf çekilir, fotoğraf sanatçılarının işidir. Fotoğrafçıya gidip resim çektirmezsiniz, fotoğraf çektirirsiniz.

Bir dilde aynı anlama gelen birden fazla sözcük varsa bu o dilin kelime hazinesi açısından zengin olduğunu gösterir. Türkçede de Arapça ve Farsça çok fazla sözcük olduğu için eş anlamlı kelime sayısı çoktur.

Yukarıdaki listede eş anlamlı sözcükleri bulamadıysanız Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı “Eş anlamlı ve yakın anlamlı kelimeler sözlüğü“ne bakabilirsiniz.

Ayrıca, eş anlamlı kelimeler oyununu oynamanızı da tavsiye ederiz. Böylece pratik kazanabilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki eş anlamlı sözcükler tablosuna da bakabilirsiniz. Tablonun üzerine tıklayıp resmi büyütebilirsiniz.

eş anlamlı kelimeler tablosu

Fecr-i Âti Edebiyatı Deneme Sınavı

Çarşamba, Şubat 6th, 2013 | 11.947 views

Aşağıdaki sorular Fecr-i Âti Edebiyatı için hazırlanmıştır. Soruları hazırlarken zemin rengi olarak beyaz kullandığımız için bu sorular akıllı tahta için uyumlu sayfa düzenine sahiptir. Bu sayfayı etkileşimli tahta programı olan Starboard’a aktararak üzerinde dilediğiniz kadar oynama yapabilirsiniz.

Daha fazla akıllı tahta edebiyat soruları için buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki soruları Word dosyası halinde indirmek için lütfen burayı tıklayınız.

Fecr-i Âti Deneme Sınavı 10 Soru ( Cevaplar en alttadır.)

1. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Şiirlerin istisnasız tamamı hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Sembolizm akımından etkilenmişlerdir.
C) Dil son derece ağırdır.
D) Şiirde musikiye önem vermişlerdir.
E) Genellikle aşk ve doğa temaları işlenmiştir.

2. Edebiyatımızda ilk kez bildiri yayımlayarak ortaya çıkan bu topluluk; her topluluğun yaptığı gibi kendilerinden önceki topluluğu eleştirerek ortaya çıkmışlardır. Sanatın kişisel ve saygın bir iş olduğunu, Batılılaşmayı daha da ileri götürmek gerektiğini savunmuşlardır. Çok etkili olamayan bu topluluk birkaç yıl faaliyet gösterip 1912 ‘de dağılmıştır.

Paragrafta sözü edilen topluluk hangisidir?

A) Servet-i Fünûn
B) Beş Hececiler
C) Tanzimat sanatçıları
D) Fecr-i Âti
E) Yedi Meşaleciler

3. Seçeneklerden hangisinde Ahmet Haşim’in gezi yazısı verilmiştir?

A) Anadolu Notları
B) Seyahatname
C) Frankfurt Seyahatnâmesi
D) Taymis Kıyıları
E) Bizim Akdeniz

4. …………………………………………………….. şairimiz içinde bulunduğu topluluk ile birlikte “Sanat’ın şahsi ve muhterem” olduğunu savundular. Servet-i Fünûn’a karşı ortaya çıktılar ama onların devamı olmaktan öte gidemediler. Şiirde sembolizmin etkisi altında kalmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere hangi şair getirilebilir?

A) Cenap Şahabettin
B) Yahya Kemâl
C) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Ahmet Haşim
E) Tevfik Fikret

5. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Âti Topluluğu içerisinde yer almamıştır?

A) Ahmet Rasim
B) Fuat Köprülü
C) Refik Halit Karay
D) Emin Bülent Serdaroğlu
E) Ali Canip Yöntem

6. Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âti dönemlerinde yaşadıkları halde bu topluluğa katılmayarak, bağımsız olarak yazan sanatçıların arasında aşağıdaki isimlerden hangisi yoktur?

A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Ahmet Rasim
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar

7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Refik Halit Karay hikâyeleriyle Fecr-i Âti Topluluğunda yerini almıştır.
B)  Fecr-i Âti Topluluğu edebiyatımızda beyanname ile ortaya çıkan ilk topluluktur.
C) Fecr-i Âti sanatçılarından bazıları sonradan Millî Edebiyat akımına dahil olmuşlardır.
D) Fecr-i Âti şiirinde Arapça ve Farsça sözcükleri kullanmışlardır.
E) Fecr-i Âticiler doğu-batı sentezi yapmaya çalışmış, her iki şiiri de benimsemişlerdir.

8. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Türk Edebiyatı (divan edebiyatı) ile Fecr-i Âti Topluluğu arasındaki ortak noktalardan değildir?

A) Her iki dönem şairleri de sanatı sanat için yaparlar.
B) Toplumdan kopuk bir edebiyat meydana getirirler.
C) Şiirleri aynı nazım biçimiyle oluştururlar.
D) Aruz ölçüsünü kullanırlar.
E) Arapça ve Farsçanın yoğun olduğu bir dil kullanırlar.

9. Aşağıdaki seçeneklerde verilen sanatçı – dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Recaizâde Mahmut Ekrem – Tanzimat
B) Tevfik Fikret- Servet-i Fünûn
C) Ömer Seyfettin – Millî Edebiyat
D) Halit Ziya – Servet-i Fünûn
E) Mehmet Rauf – Fecr-i Âti
10. Türk şiirinin önemli isimlerinden olan ve sembolizmin en başarılı şairi olarak bilinen Ahmet Haşim, şiir dışında gezi yazısı, fıkra gibi önemli türlerde de eserler vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi Haşim’in eserlerinden değildir?

A) Harap Mabetler
B) Göl Saatleri
C) Piyale
D) Gurabahane-i Laklahan
E) Bize Göre

 

Cevaplar:

1.E          2. D        3.  C       4. D        5. E         6. E         7. E         8. C        9. E         10. A

Akıllı Tahta Edebiyat Ders Notları Hazırlama

Çarşamba, Şubat 6th, 2013 | 6.380 views

Önceki yazılarımızda edebiyat ve dil anlatım ders içeriğinin Fatih Projesi’ne uyarlaması konusunda birkaç fikir beyan etmiştik. Bu yazımızda da aslında öğretmenlerin vazifesi olmayan ama fedakâr öğretmenlerimiz tarafından günde birkaç saatleri feda edilerek hazırlanabilecek sunumlar hakkında konuşacağız.

Siz de biliyorsunuz ki Fatih Projesi AKP hükûmetinin eğitime ne kadar iddi bir bütçe ayırdığının göstergesi. Tabii bu projenin doğruluğu yanlışlığı tartışılabilir. Fakat proje kapsamında sınıflara takılan akıllı tahtaların (etkileşimli tahta), okullara dağıtılan fotokopi makinaları ve tarayıcıların, internet bağlantılarının öğretmenlerin ve öğrencilerin işlerini kolaylaştırdığı, eğitime ciddi katkı sağladığı kimse tarafından inkâr edilemez.

Fatih Projesi kapsamında Ankara’da seçilen pilot okullardan birinde görev yaptığım için -haliyle Farih Projesi seminerleri erkenden aldığım için- ve bir edebiyat öğretmeni olarak internetten ileri düzeyde anladığım için, etkileşimli tahtaların okul ortamında çok faydalı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak birkaç sıkıntımız da yok değil.

Proje kapsamında akıllı tahtalar henüz sınıflara yeni takıldığı aşamada öğrencilerin bu etkileşimli tahtalara ciddi zararlar vereceği konusunda herkes hemfikirdi. Ancak biz, bu tahtalar ile geçirdiğimiz bir sene boyunca, ufak tefek ayar problemleri ve dokunmatik ekran sorunları dışında ciddî problemlerle karşılaşmadık. Bu da gerçekten öğrencilerimizin bu tahtaları sahiplenmesinden kaynaklanıyordu.

Gelelim en büyük problemimize: içerik.

Bu projenin belki de en çok eleştirilecek yönü akıllı tahtalara uyumlu içerik üretilememesi yönünde.

Elimizde MEB‘in verdiği ücretsiz kitapların PDF’si olsa da, hattâ yıllarca projeksiyon cihazı ile derslerde kullandığımız edebiyat sunumları, dil ve anlatım sunumları olsa da bu belgeler etkileşimli tahta mantığını tam olarak yansıtamıyor. Çünkü etkileşimli tahta -diğer adıyla akıllı tahta- bundan çok daha fazlası demek.

Diyelim ki,  “İletişimin önemi ve iletişim unsurları” konusunda bir ders sunumu hazırlamak isteyelim. Bunu power point ile yapmak istediğimizde yapacağımız tek şey bir arkaplan üzerine her sayfasına birkaç cümle ve bir resim gelecek şekilde toplasanız 15 dakikada hazırlanacak bir sunum olacaktır. Oysa etkileşimli tahta için içerik hazırlama programımız olan Starboard ile bu yapmak istediğimiz belki iki üç saatimizi alabiliyor. Peki neden?

Starboard programı ile yapmak istediğimiz birçok şeyi yapabiliriz. Söz gelimi konu girişinde bir resim ile öğrencilerin dikkatini çeker ve arkasından örnek bir olay okur ve öğrencilerin fikirlerini alabiliriz. Daha sonra programın çokluortam özelliği sayesinde (yani hareketle desteklenebilir birçok özellik) birkaç etkinlik yapabiliriz. Diyelim bir kelimenin üzerini bir kutucukla kapatabiliriz. Sonra ekranımızı hiç değiştirmeden öğrencilerimize bir video izletebiliriz. Yine en son öğrencilerimize SWF yani flash ile hazırlanmış bir uygulama yaptırarak öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlayabiliriz. İşte bunları yapmak (metni hazırlamak, uygun videoyu bulmak, internetten indirmek vs. ) çok zaman alan şeylerdir. Bu bağlamda MEB’e büyük iş düşmektedir. Bugün birçok yayınevi kendi imkânları ile içeriğini etkileşimli tahtaya uyarlayabilecek hâle getirmiştir. Ancak MEB bu konuda hâlen bürokratik birçok engeli aşamamış, sözüm ona öğretmenlere ek külfet getirerek -hiçbir maddi katkı sağlamadan- hazırladığınız içeriği bize gönderin diyebilme cesaretine ulaşmıştır.

Neyse, bizim konumuz siyaset yapmaktan öte faydalı işler yapmaktır. Aşağıda örnek olarak hazırladığım bir “dil ve anlatım dersi akıllı tahta sunumu”nu kullanımınıza sunacağım. Bu sunumu açabilmek için Starboard programının bilgisayarınızda yüklü olması gerekir.

“İletişimin önemi ve iletişim unsurları” örnek sunumunu buradan indiriniz.

Starboard programını buradan indiriniz.

Kaan Fakılı
6 Şubat 2013, Ankara.

Milli Edebiyat

Salı, Şubat 5th, 2013 | 7.914 views

Osmanlı Devleti’nin son dönem edebiyatıdır Millî edebiyat dönemi. Bu dönem Osmanlısında yaşanan gelişmeleri tam olarak anlamayan, okumadan Millî edebiyatı anlamak pek mümkün değildir. İşte bu sebeple bu dönem ortaya çıkan fikir akımlarını bilmek bu dönemi ve bu dönem edebiyatı anlama konusunda bizlere yardımcı olacaktır.

Bu sayfada Milli edebiyat akımının oluşumunu ve genel özelliklerini anlatacağız. Bu sayfayı okumadan “Milli edebiyat dönemini hazırlayan akımlar”ı okumanızı tavsiye ederim.

Millî edebiyat akımının başlaması

Modern edebiyatımızın oluşması için Tanzimat ve Servet-i Fünûn sanatçıları büyük atılımlar yapsa da genelde Fransız edebiyatına bağlı, dil ve üslûp özellikleri Fransa’dan etkilenmiş bir edebiyat oluşturmuşlardır.

Türkçülük akımının da etkisiyle bazı aydınlar devletin geleceğinin Türk birliğini oluşturmaktan geçtiğini savunmuşlardır. Bu sebeple kendi köklerimize dönme çalışmaları başlamıştır Türk vezni, Türk zevki ve kültürü ile millî konuları, millî ülküleri işleyen Türk edebiyatı ihtiyacı ve özlemi sonucu 1911-1923 yılları arasında devam eden Millî Edebiyat akımı ortaya çıkmıştır. Bu edebiyat Cumhuriyet’in ilanına kadar varlığını devam ettirir.

Millî edebiyat akımının genel özellikleri

– Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem bu akımın ilk temsilcileridir.
– Türkçülük ve milliyetçilik akımının yansıması sonucu bu akım ortaya çıkmıştır.
– 1911’de Genç Kalemler Dergisi’nin yayımlanmasıyla bu edebiyatın başladığı kabul edilir. Ayrıca Türk Derneği, Türk Yurdu, Büyük Mecmua, Yeni Mecmua gibi dergiler bu akımın gelişmesinde önemli rol oynamışlardır.
– Sade bir Türkçe ve hece ölçüsü kullanılarak millî konuların işlendiği bir edebiyat yapmak esas amaçtır.
– Bireysel konulardan ziyade Anadolu, toplumun sorunları, millî duygular, milli heyecanlar konu olarak işlenmiştir.

Yeni Lisan Hareketi

1911’de Selanik’te çıkmaya başlayan Genç Kalemler dergisi ile milliyetçilik hareketinin edebiyata yansıdığı görülmüştür. Ömer Seyfettin, Âkil Koyuncu, Rasim Haşmet ve daha önce Fecr-i Âti Topluluğunda yer alan Ali Canip Yöntem gibi gençlerin çıkardığı bu dergi, “Millî Edebiyat” kavramını ilk defa ortaya atmışlardır ve böyle bir edebiyat ortaya çıkarma görevini üstlenmişlerdir.

Millî bir edebiyat yaratmak için yapmak gereken ilk iş millî bir dil yaratmaktır. İşte bu sebeple “Yeni Lisan” davasını ortaya atarlar. Makedonya Manastır’da Hüsün ve Şiir adı ile çıkan bir derginin devamı ve ikinci cildi olarak çıkan Genç Kalemler sürekli “Yeni Lisan” meselesine sayfa ayırır. Ciddiyetle bu işin üzerine düşerler.

Yeni Lisan hareketinin temel görüşleri:

– Konuşmada İstanbul ağzı esas alınacaktır.
– Arapça Farsça kurallara uygun olarak kullanılan terkipler (tamlamalar) mümkün olduğu kadar kullanılmayacaktır.
– Arapça ve Farsça sözcükler Türkçede söylendikleri gibi yazılacaktır.
– İlmî terimler olarak Arapça kelimeler kullanılmaya devam edecektir ama mümkün olduğunca Türkçe kelimeler kullanılmaya devam edilecektir.

Aşağıda EBA tarafından hazırlanmış bir video ders bulunmaktadır. Konuyu pekiştirmek, ve tekrar etmek adına faydalı olacaktır. Ayrıca bu video akıllı tahta için de uygun formattadır.