Kolay Türkçe

10. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları

Cumartesi, Şubat 2nd, 2013 24.044 views

I. ÜNİTE : TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI

1. Edebiyat-Tarih İlişkisi (Edebiyat Tarihi)
2. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

1. Destan Dönemi

1.1.Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler/ Şiir (Sagu, Koşuk)
1.2. Olay Çevresinde Oluşan Metinler (Destan)

2. Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)

III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

1. XI -XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü

2. İslamî Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI.-XII. yy.) Kutadgu Bilig, Atebetü’l-Hakayık, Divan-ı Hikmet-Divanü
Lügâti’t-Türk

3. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII.-XIV. yy.)
3.1. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler ( Şiir; İlâhi, Nefes, Gazel)
3.2. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler (Battalnâme, Dede Korkut Hikâyeleri, Dânişmentnâme, Mesneviler)
3.3. Öğretici Metinler (Tasavvufi Metinler, Nasreddin Hoca Fıkraları)

4. XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı

4.1. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
4.1.1. Divan Şiiri (Gazel, Kaside, Rubai, Kıt’a, Musammatlar, Şarkı, Murabba, Müstezat,  Terkib-i Bend…)
4.1.2. Halk Şiiri
4.1.2.a. Anonim Halk Şiiri (Mani {mâni örnekleri}, Türkü)
4.1.2.b. Âşık Tarzı Halk Şiiri (Koşma, Semaî)
4.1.2.c. Dinî -Tasavvufi Türk Şiiri

4.2. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

4.2.a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Halk Hikâyeleri, Mesneviler)
4.2.b. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Temaşa) Karagöz, Meddah, Ortaoyunu

4.3. Öğretici Metinler (Tezkire, Tarih, Seyahatname, Mektup, İlmî Eserler, Dinî Eserler)